Associazione dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione (VTKE, Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller)
Alt-Moabit 90a
10559 Berlino
Germania

Telefono: +49 173 – 6286244
E-mail: info@vtke.eu